Wednesday, February 11, 2009

*****අාදරය හා රාගය***

මම ෙබා්ෙහා් කාලයක සිට යහඵවන් සමහ තර්ක කරපු මාතෘකාවක් අද මට සිතුනා බිෙලාග් ඵ ෙක් පළ කරලා ඔෙබ් අදහස් දැන ගන්න

මට අවුරුදු 25 ක් වුනාට තාම අාදරය පිළිබද කිසිදු අත්දැකිමක් විද නෑ(සත්තයි...ඉදිවි ෙකාතැනක ෙහා් හිමිකාරයා)එත් මම අාදරයට හරිම අාදරෙිය.එම නිසා ෙමම ගැටඵව මට ප්‍ර ෙහ්ළිකාවක්(උබ බාබා....)

සටහන්

සමහරක් අය කියනවා “අාදරය විතරමක්ම කළාට වැඩක් නෑ ෙවන ෙද්වලුත් තිෙයන්න ඔන කියලා”

“අැත්තටම අාදරය කරනවානම් ඔවා හිෙතන්ෙන නෑ”

මම සිතනවා ඔබටත් ෙම් වාෙග් කඵා ඔන තරම් කන වැටි අැති බව

ළහ එන අාදරවන්තයින්ෙග් දින ෙය්දි කාමර ඔන තරම් අෙලවි වන්ෙන අාාදරය නිසාද රාගය නිසාද නැතිනම් බුලත් කැෙම්දි කට රතු විමට පුවක් හා හුණු අවශ්‍ය වන්නා ෙස්ම අාදරයට රාගයද නැතුවම බැරි නිසාද.....නැතිනම්

රාගය අාදර ෙය් එක් සංරචකයක් පමණද? ඵ්ය
සැම ෙදනාම උක්ත ෙකාට අාදරය කරන නිසා පිරිසිදු අාදරය
දැක ගැනිමට ෙනාහැකි විමද?

මම ෙබාෙහා් විට දැක අැත්ෙත ෙමම තත්වයන්ය. මම සිතන අාකරයට ෙමය පුඵල් මාතෘකාවක් නමුත් සාමුහික සංවාදයකින් යම් මට්ටමක පිලිතුරුක් ෙසායා ගත හැකි බව මාෙග් හැහිමයි.

ෙමම සටහන ලිවිෙම්දි කිසියම් ෙහා් අඩු ලුහුඩු කමක් සිදු වි නම් සමාව අයදිමි.

8 comments:

කුෂාන් ඇස්. වන්නිආරච්චි said...

මට හිතෙන විදිහට ඔය හැම කතාවක්ම සාපේක්ෂයි... පුද්ගලානුබද්ධව වෙනස්විය හැකියි...

පැතුම්..... said...

ආදරය විශ්වයටම පොදුයි... රාගය සත්ත්වයාගේ අවශ්‍යතාවයක්...
රාගයෙන් තොර ආදරය තියෙනවා... හැබැයි ආදරවන්තයින් දෙදෙනෙකු (අසාමාන්‍ය නොවන) අතර එහෙම එකක් තියෙන එක එතරම් ප්‍රායෝගික නෑ...
රාගය සහ වල් කම කියන්නෙ නම් පැහැදිලිවම 2ක්... ඒ දෙක හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඕක ගැන එව්වර හිතන්න දෙයක් නෑ..

මම මචන් ගින්දර said...

මගේ අදහස - ආදරය එකක් ප්‍රේමය වෙන එකක් මේ දෙකම එකට එකතුවූනාම තමයි සාර්ථක සම්බන්ධයක් ගොඩනැගෙන්නෙ. ඔය රාගය කියන එක සම්බන්ධවෙන්නෙ ආදරයෙදි නොවෙයි ප්‍රේමයෙදි. ආදරය කියන්නෙ ලාභ අපේක්ෂාවකින් තොරව සහ කොන්දේසි විරහිතව කෙනෙකු වෙනුවෙන් කරනු ලබන කැපකිරීමක්.

Aaloka said...

Nadeera,
මේක මමත් කාලයක් අහපු ප්‍රශ්නයක්.

අන්තිමට මම ආපු නිගමනය තමා, අපි ආදරය කියන එක, රාගයෙම එක වේශයක් කියන එක.

ඒකත් අපේ හිතේ හැදෙන තවත් එක මායවක් විතරයි. ආදරයෙ සියුම් අහිංසක බවක් තිබුනත් එයත් ඡන්ද රාගයම තමා. අපි බෞද්ධ චින්තන ක්‍රමයට තේරැම් ගන්න උත්සාහ කොලොත්, ඒක තේරැම් ගන්න ලේසියි කියලයි මට හිතෙන්නෙ.

ape logic said...

ආලෝක ත් සමග එකඟ වෙනවා. රාගයෙන් තොර ප්‍රේමයක් ගැන හිතුවොත් වයසක අත්තම්මාලට ලව් කරන තරුණ ඉලංදාරි ගැන හින්දි ෆිල්ම් උනත් ගහයි.
කොහොම උනත් කියන්න තියෙන්නෙ අවුරුදු දෙක පැන්නට පස්සෙ රසායනික කෝස් ඉවරවෙලා ටිකක් එපා වෙන ගතියක් එනවා (වෙන වෙන දේවලුත් කලොත් විතරයි. නැතිනම් හැමදාම ඒ අවස්ථාව එනකම් ඉවසන නිසා ඒක දැනෙන්නෙ නැහැ)

nadeera said...

ෙප්‍ර්මය ෙලාව හැම තැනම අැති හැම ෙදනටම හමු ෙවලා අැති ඵනමුදු ෙප්‍ර්මය කිමැයි කියා හදුනා ගත් කිසි ෙකනකු නැති....ඔබලාෙග් සටහන් වලින් මම යම් කිසි ෙදයක් ලබා ගත් අතර ඔෙබ් සටහන් වලට ෙබාෙහා් පිං....

shalini fernando said...

රාගය ස්භාවධ‍ර්මය මවපු ෙදයක්...
රාගයක් නැතිනම් මිනිසුන්ෙග් පැවතීම නැතිෙවන්න පුලුවන්...
ආදෙර් හිතක ඇතිවන සුන්ද‍රම සිතිවිල්ලයි...
රාගයයි ආද‍රයයි ප‍රස්ප‍්රවිෙරා්ධීව ගමන්ක‍රද්දි මුහුනට මුහුන හමුවන්නත් පුලුවන්...
ඒ ෙදකම හ‍රිෙවලාවට මුනගැහුෙනාත් එතැන අතිශයින්ම ෙසාදුරැ බැදීමක් ඇතිෙවයි කියාලා මම හිතනවා...

චරිඳු said...

රාගය ගැන කිව්ව එක හොඳයි.දැන් ඉන්න හැම එකාම මත් වෙලානේ ඉන්නේ..